ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 14 คน
สถิติวันนี้ 289 คน
สถิติเดือนนี้ 16310 คน
สถิติปีนี้ 127769 คน
สถิติทั้งหมด 1917633 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คู่มือสำหรับประชาชน
 
 

คู่มือประชาชน

ชื่อเอกสารดาวน์โหลด

1. การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ Link

2. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร Link

3. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร Link

4. การขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน Link

5. การแจ้งขุดดิน Link

6. การแจ้งถมดิน Link

7. คู่มือการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและบำรุงทางและสะพาน Link

8. คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมไฟป่า Link

9. คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมอาคาร Link

10. คู่มือการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน Link

11. คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 Link

12. คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ Link

13. กระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ Link

14. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงในการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.5) Link

15. แบบลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16. แบบลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

17. แบบลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

18. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพ

19. หนังสือมอบอำนาจ

20. แบบคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

21. แบบคำขอเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูอายุ

22. แบบคำขอมีบัตรผู้พิการ

23. คำร้องทั่วไป

24. คำร้องซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)

25. คำร้องขอรถกู้ชีพกู้ภัย

26. แบบคำร้องลงทะเบียนขยะ

27. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com