ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 2802 คน
สถิติเดือนนี้ 30454 คน
สถิติปีนี้ 199733 คน
สถิติทั้งหมด 1989597 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ข้อมูลทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำลบลน้ำบ่อหลวง
 
 

ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง


ประวัติและข้อมูลทั่วไปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  29 กรกฎาคม 2551โดยเปิดสอนระดับชั้นเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นเด็กเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาล 1,ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 รวม 5 ชั้นเรียน ในการดำเนินการก่อตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้ดำเนินการโดยการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้า จำนวน 40คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันเหนือ จำนวน 20คน และรับโอนอนุบาล 1, อนุบาล 2 จำนวน 60 คน จากโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวงมาจัดตั้งเป็นแห่งเดียว และทำการเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง มีพันจ่าอากาศเอกสัจพงค์ พวงชบา  ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยมีการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน ปัจจุบันสอนระดับชั้นอนุบาล 1-3 และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง (ภาวนาภิรัต) ให้ใช้หอประชุมเป็นอาคารเรียน โดยทำการสอนระดับชั้นเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ชั้นอนุบาล รวม 2 ชั้นเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนน้ำบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต) อยู่ที่หมู่ 2 ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มแรกมีจำนวน 130 คน มีนางชูพักตร์ พันอุต ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ดำรงตำแหน่งรักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีผู้ดูแลเด็กจำนวน 4 คน ปัจจุบันนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 7 คน และนักการภารโรงจำนวน 1 คน มีเด็กเข้ารับการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 117 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปของเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปรัชญา /อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ /วิสัยทัศน์


ปรัชญา “เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น”

อัตลักษณ์ "ยิ้มแย้มแจ่มใส"
เอกลักษณ์ "อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองทุกวันศุกร์"

วิสัยทัศน์ “ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และเน้นพัฒนาการรอบด้าน”


"ภายในปีการศึกษา 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านทักษะชีวิต ตามวิถีความเป็นไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางภาษา บุคลากรได้รับการพัฒนา เป็นครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี"


พันธกิจ/ภารกิจ

1.มุ่งสู่ความเป็นศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

2.เด็กเล็กทุกคนได้รับเตรียมความพร้อม มีพัฒนาการอย่างสมดุล ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  ก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

3.เสริมสร้างเด็กเล็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักในประเพณี วัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.สร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีกับผู้ปกครองของเด็กและประชาชนในชุมชน


เป้าหมาย
1.เด็กทุกคนมีความพร้อม  กล้าแสดงออก  และพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมกับวัย
2.เด็กทุกคนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน รักการอ่าน  และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
3.เด็กทุกคนมีร่างกายแข็งแรง  มีสุขภาพจิตดี
4.เด็กทุกคนมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5.เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
6.เด็กทุกคนได้รับการปลูกฝังให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม
7.เด็กทุกคนมีมารยาท  และปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย
8.เด็กทุกคนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถติดตาม กิจกรรม ได้ที่ เฟสบุค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล-อบตน้ำบ่อหลวง 

Facebook

ติดต่อ สอบถาม เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล

โทร 084-3783292 (ครุบุ๋ม)
 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com