ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 55 คน
สถิติวันนี้ 2883 คน
สถิติเดือนนี้ 30535 คน
สถิติปีนี้ 199814 คน
สถิติทั้งหมด 1989678 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

“ไม่ขัดแย้ง แสวงหาความร่วมมือ ฟื้นฟูด้านอาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชนดี
สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านและตำบล”


คำขวัญตำบลน้ำบ่อหลวง

“ทรัพยากรล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวบ้าน สืบสานวัฒนธรรม”
ทรัพยากรล้ำค่า หมายความถึง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ำ ที่อุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นบุคลสำคัญและเป็น

องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายความถึง ความรู้ในการประกอบอาชีพแกะสลัก ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในตำบล

น้ำบ่อหลวงรองจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมให้มีการดำรงอยู่ต่อไป

สืบสานวัฒนธรรม หมายความถึง ในตำบลน้ำบ่อหลวง มีประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดกันมานาน คือ ประเพณีสรงน้ำ

พระบรมธาตุวัดน้ำบ่อหลวง วัดจอมแจ้ง และวัดทุ่งฟ้าฮ่าม นอกจากนี้ยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและกำนันผู้ใหญ่บ้าน

ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามและควรสืบทอดต่อไป


นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

1. นโยบายด้านสาธารณสุข

1.1 การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัย อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

1.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหญิงหลังคลอดให้ได้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วยทีมสหวิชาชีพ

1.3 การดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ด้านการพัฒนา ด้านร่างกาย ด้านสมองและด้านจิตใจ

1.4 การดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม ติดบ้าน สนับสนุนให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มติดเตียงได้รับการดูแลจากผู้ที่ผ่านการอบรม Caregiver (CG) ในหมู่บ้านและตำบลร่วม อสม. ทีมจาก รพ.สันป่าตอง รพ.สต.ทั้งสองแห่งในตำบลน้ำบ่อหลวงอย่างทั่วถึง ลดภาระของญาติและลูกหลานอย่างต่อเนื่อง

1.5 จัดตั้งกองทุนเครื่องปั๊มออกซิเจน ให้กับทุกหมู่บ้าน

1.6 การแก้ไขปัญหาโรคโควิด - 19 และการรณรงค์การฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง

1.7 การแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โรคอุบัติใหม่ ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ อสม. ในตำบลได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

2. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา

2.1 พัฒนาครูผู้สอนในด้านการเรียนการสอน เพิ่มพูนองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สมวัยถ้าพบผิดปกติส่งต่อในโรงพยาบาล

2.3 ปรับปรุงส่งเสริมอาหารกลางวัน ให้เด็กวัยก่อนเรียนและเด็กชั้นประถมต้นให้ถูกหลักโภชนาการและได้ทานอาหารกลางวัน นม ฟรี

2.4 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากจน หรือเด็กด้อยโอกาส

2.5 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้สอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตแบบสมวัย

2.6 ส่งเสริมให้เด็กก่อนเรียน วัยเรียน ได้เรียนรู้การให้อินเตอร์เน็ตได้อย่างทั่วถึง

2.7 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดแบบลึกอย่างต่อเนื่องในหมู่บ้านในตำบล

3. นโยบายด้านการพัฒนา

3.1 สร้างและบำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ คูคลอง รางระบายน้ำที่ตื้นเขินให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

3.2 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมไฟกิ่งสาธารณะในหมู่บ้านให้ใช้งานได้ดีเพื่อส่องสว่าง สะดวกในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.3 ขยายการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการเกิดเหตุร้ายต่าง ๆ ตลอดจนอุบัติเหตุทางจราจร

3.4 ติดตั้งกระจกเงา ทางสามแยกในหมู่บ้านทุกแห่งเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. นโยบายด้านการเกษตรและเศรษฐกิจ

4.1 ขุดลอกลำเหมืองที่ตื้นเขินให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกมีน้ำไหลตลอดฤดูกาล

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำปุ๋ยหมักชีวภาพในครัวเรือน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

4.3 ส่งเสริมการจัดเก็บ/คัดแยก/กำจัดขยะในครัวเรือนอย่างถูกวิธี

4.4 ส่งเสริมอาชีพทุกกลุ่มในหมู่บ้านเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับชุมชนเพื่อก่อเกิดรายได้ในครัวเรือน

4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนให้กับผู้สูงอายุทุกหมู่บ้านในตำบลน้ำบ่อหลวง

4.7 ดูแลช่วยเหลือสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์อย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ และดำเนินการขึ้นทะเบียนให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์ รายใหม่ทันตามกำหนดระยะเวลาเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

5.1 กำจัดขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพไม่ให้มีผลกระทบต่อประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะที่ถูกวิธี

5.2 รณรงค์ป้องกันการทิ้งขยะที่ไม่เหมาะสม การจัดการขยะในครัวเรือนและรักษาความสะอาดของครัวเรือน

5.3 จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/หมู่บ้านสะอาด ปราศจากมลพิษเพื่อชีวิตประชาชน

5.4 ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่บ้านและในที่สวน ที่สาธารณะ ในป่าเสื่อมโทรม รักษาผืนป่าให้เป็นพื้นที่สีเขียว ให้ประชาชนตำบลน้ำบ่อหลวงได้อากาศที่บริสุทธิ์

6. นโยบายด้านการปกครอง

6.1 ประสานงานความร่วมมือจากกลุ่มผู้นำชุมชน กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน กลุ่ม อสม. กลุ่ม อปพร. กลุ่มพลังมวลชน หน่วยงานราชการทุกส่วนในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

6.2 ส่งเสริมนักการเมืองรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างเต็มที่ ใช้หลักธรรมาภิบาล

6.3 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเป็นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

6.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในตำบลทุกเรื่องโดยผ่านระบบตู้แสดงความคิดเห็น

7. นโยบายด้านวัฒนธรรม

7.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในหมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาในหมู่บ้านชุมชนตำบล อำเภอ และจังหวัด

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประเพณีท้องถิ่นอย่างทั่วถึง

7.3 ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา ทุกวัด ในตำบลน้ำบ่อหลวง

7.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กเยาชนและประชาชนในตำบลน้ำบ่อหลวง

8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นโดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหา และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

8.2 สร้างระบบการบริหาร โดยเน้นหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และตรงกับความต้องการของประชาชน

8.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ จัดโครงการในการพัฒนาตำบลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

8.4 จัดการพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน และรองรับการถ่ายโอนภารกิจ เพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

8.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความสะดวก และมีความพึงพอใจสูงสุด ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

8.6 จัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เพื่อบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและรับฟังปัญหาความต้องการจากประชาชนอย่างทั่วถึง 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com