ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 38 คน
สถิติวันนี้ 144 คน
สถิติเดือนนี้ 30740 คน
สถิติปีนี้ 200019 คน
สถิติทั้งหมด 1989883 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
คู่มือสำหรับบริการประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับบริการประชาชนกระบวนงานขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (4.98 MB.)
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ (193 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ (891 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงาน การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน (544 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมอาคาร (822 KB.)
คู่มือการปฏิบัติงาน การควบคุมไฟป่า (1.54 MB.)
คู่มือการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและบำรุงทางและสะพาน (3.36 MB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (3.36 MB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) (105 KB.)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคาสั่งรับคาขอรับใบอนุญาต) (122 KB.)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน (122 KB.)
การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ามัน ลักษณะที่สอง (184 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (349 KB.)
การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ (337 KB.)
การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (350 KB.)
การรับชำระภาษีป้าย (339 KB.)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (333 KB.)
การแจ้งรื้อถอนอาคาร (371 KB.)
การแจ้งถมดิน (346 KB.)
การแจ้งดัดแปลงอาคาร (362 KB.)
การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร (364 KB.)
การแจ้งขุดดิน (345 KB.)
การแจ้งก่อสร้างอาคาร (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจาก (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจากัด) บริษัทจากัด และบริษัทม (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า (414 KB.)
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (414 KB.)
การจดทะเบียน (414 KB.)
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (376 KB.)
การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (348 KB.)
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (407 KB.)
ารขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (407 KB.)
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (363 KB.)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (415 KB.)
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (344 KB.)
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (353 KB.)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (366 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (365 KB.)
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (351 KB.) 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com