ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 39 คน
สถิติวันนี้ 39 คน
สถิติเดือนนี้ 30635 คน
สถิติปีนี้ 199914 คน
สถิติทั้งหมด 1989778 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ผลการดำเนินโครงการต่างๆ
 
 

ประจำปี 2565

โครงการที่ดำเนินการ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2565


ลำดั

ชื่อโครงการ

งบประมาณ


ระยะเวลา

ดำเนินการ


รายงานผล

การดำเนินงาน


1 โครงการฝึกอบรมกฏหมายสำหรับประชาชน
15,000 บาท ก.ค 65 Link

2 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
15,000 บาท ก.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

3

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

  100,000 บาท      ก.ค 65 Link

4 โครงการซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
10,000 บาท ก.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

5

โครงการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

10,000 บาท ก.พ 65 Link

6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
10,000 บาท ก.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่
3,000 บาท ธ.ค  - ม.ค 65 Link

8 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์
3,000 บาท เม.ย 65 Link

9 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์
5,000 บาท ก.ค 65 Link

10 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
40,000 บาท ม.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

11 โครงการจัดกิจกรรมวันวิชาการน้องอนุบาล 10,000 บาท ต.ค - ก.ย 65 ไม่ได้ดำเนินการ

12 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล
5,800 บาท ต.ค - ก.ย 65
ไม่ได้ดำเนินการ

13 โครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 2,000 บาท ต.ค - ก.ย 65
Link

14 โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
5,000 บาท ต.ค - ก.ย 65
Link

15 โครงการจัดกิจกรรมนักเกษตรตัวน้อย 1,000 บาท ต.ค - ก.ย 65     
Link

16 โครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำบ่อหลวง 10,000 บาท พ.ค - ก.ค 65 Link

17 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 10,000 บาท เม.ย 65 Link

18 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 10,000 บาท พ.ค - ก.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าฯ 30,000 บาท เม.ย 65 Link

20 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำในการดูแลสุขภาพ 10,000 บาท ก.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

21 โครงการจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในเขตตำบลน้ำบ่อหลวง 20,000 บาท ก.ค 65 Link

22 ครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะทางอาชีพของประชาชน 25,000 บาท พ.ค 65 Link

23 โครงการฝึกอบรมสิทธิคนพิการ ผู้ดูแลผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ไร้ที่พึ่งพิง 20,000 บาท ก.ค 65 ไม่ได้ดำเนินการ

24 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 25,000 บาท ก.ค 65 Link

25 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สุงอายุ 20,000 บาท ม.ค 65 Link

26 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรี 20,000 บาท ก.พ 65 Link

27 โครงการสืบสานประเพณีสระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุและประเพณีวันสงกรานต์ฯ 20,000 บาท เม.ย 65 Link

28 โครงการยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ 10,000 บาท พ.ค 65 Link

29 โครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน 10,000 บาท เม.ย 65 Link

30 โครงการวิถีพุทธ 0 บาท ก.ค 65
Link

งบลงทุน

1. โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วง ม.5 เชื่อม ม.4

งบประมาณเป็นเงิน 850,000 บาท


2. โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.7 ช่วงที่ 1

งบประมาณเป็นเงิน 1,553,470 บาท


3. โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรแบบ Over lay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.8

งบประมาณเป็นเงิน 1,154,622 บาท


4. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบประมาณเป็นเงิน 2,904,910.20 บาท


5. โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบไม่มีไหล่ทาง ซอย ณาปนกิจสถานบ้านต้นแก้ว หมู่ที่ 9

งบประมาณเป็นเงิน 540,000 บาท


6. โครงการบูรณะซ่อมสร้างและเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ซอย 6 บ้านแพะสันใหม่ หมู่ที่ 3

งบประมาณ เป็นเงิน 489,377 บาท


7. โครงการขยายการติดตั้งหอกระจายเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางราชการในเขตพื้นที่ตำบลน้ำบ่อหลวง

งบประมาณเป็นเงิน 764,151.20 บาท


8. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยระบบกล้องวงจรปิด (CCTV System)

งบประมาณเป็นเงิน 1,041,620  บาท

9. โครงการก่อสร้างอาคารบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบประมาณเป็นเงิน 1,157,500 บาท


10. โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห้วยมะกอก หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย (จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณเป็นเงิน 364,797 บาท


11. โครงการบูรณะซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ซอย 8 บ้านโรงวัว หมู่ที่ 1 (จ่ายขาดเงินสะสม)

งบประมาณเป็นเงิน 394,908 บาท


12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 คัน

งบประมาณเป็นเงิน 849,500 บาท


13. โครงการถนนปลอดภัย (ติดตั้งกระจกโค้งมนและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง)

งบประมาณเป็นเงิน 363,400 บาท


14. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห้า ม.5

งบประมาณเป็นเงิน 189,400 บาท


15. โครงการบูรณะผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายวิชัย อินทรชัย บ้านหนองไหว หมู่ที่ 6

งบประมาณเป็นเงิน 196,000  บาท


ครุภัณฑ์สำนักงาน

1. เครื่องทำลายเอกสาร  จำนวน 1 เครื่อง

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู  จำนวน 1 ตัว

3. ตู้เก็บเอกสารเหล็ก ชนิด 2 บาน  จำนวน 4 ตู้

4. ตู้ล็อคเกอร์ 18 ช่อง จำนวน 1 หลัง

5. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.น้ำบ่อหลวง จำนวน 1 หลัง

6. ตู้เอกสารเหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในโรงเรียนอบต.น้ำบ่อหลวง จำนวน 1 หลัง

7. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง

8. เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 3 เครื่อง

9.เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 KVA จำนวน 7 เครื่อง

10.เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง

11.คอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง
 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com