ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โทร 052-080778
นายเจริญ ซ้อนฝั้น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0843782356
นายบดินทร์ คล้อยคล้า
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โทรศัพท์0854265973

ขณะนี้ 305 คน
สถิติวันนี้ 8266 คน
สถิติเดือนนี้ 46937 คน
สถิติปีนี้ 273949 คน
สถิติทั้งหมด 2063813 คน
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557
ตัวชี้วัดการประเมิน ITA
 
 

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ข้อ

ข้อมูล

ลิงค์ข้อมูลในเว็บไซต์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

01

โครงสร้าง

Link

02

ข้อมูลผู้บริหาร

Link

03

อำนาจหน้าที่

Link

04

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

Link

05

ข้อมูลการติดต่อ

Link

06

กฏหมายที่เกียวข้อง

Link

การประชาสัมพันธ์

07

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link

08

Q&A

Link

09

Social Network

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

010

แผนดำเนินงานประจำปี

Link

011

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

012

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Link

การปฏิบัติงาน

013

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Link

การให้บริการ

014

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Link

015

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

Link

016

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Link

017

E-Service

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

018

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

019

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

020

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

Link

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

Link

022

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Link

023

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Link

024

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

025

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


Link

Link

026

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

Link

027

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Link

028

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

029

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link

030

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Link

031

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

Link

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

032

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Link

033

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Link

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

034

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Link

035

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Link

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

036

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Link

037

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Link

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

038

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Link

แผนป้องกันการทุจริต

039

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link

040

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

Link

041

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Link

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

042

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link

043

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

Link

 
 
 
 
Copyright © 2014-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง - www.namboluang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ (052) 080778 โทรสาร (052) 080935 , (052) 080926 Email:namboluang@gmail.com

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com